ampulla

(am-PUH-luh)

A sac-like enlargement of a canal or duct.

Pronunciation of dictionary term "ampulla"

Pronunciation of dictionary term "ampolla"

Agrandamiento en forma de bolsa de un canal o conducto.