autologous

(aw-TAH-luh-gus)

Taken from an individual's own tissues, cells, or DNA.

Pronunciation of dictionary term "autologous"

Pronunciation of dictionary term "autólogo"

Tomado de los propios tejidos, células o ADN de un individuo.