Mullerian tumor

(myoo-LAYR-ee-un TOO-mer)

A rare cancer of the uterus, ovary, or fallopian tubes.

Pronunciation of dictionary term "Mullerian tumor"

Pronunciation of dictionary term "tumor de muller"

Cáncer poco frecuente de útero, ovario o trompas de Falopio.