arthralgia

(ar-THRAL-juh)

Joint pain.

Pronunciation of dictionary term "arthralgia"

Pronunciation of dictionary term "artralgia"

Dolor en las articulaciones.