folliculitis

(fuh-LIH-kyoo-LY-tis)

Inflammation of a follicle (a sac or pouch-like cavity), usually a hair follicle.

Pronunciation of dictionary term "folliculitis"

Pronunciation of dictionary term "foliculitis"

Inflamación de un folículo (cavidad con forma de saco o bolsa), habitualmente un folículo piloso.